Regulamin 4myself

(dalej również: „Regulamin”)    Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, a także zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży/najmu Produktów. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 2. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem http://4myself.pl;

 3. Usługodawca/ 4Myself.pl
  POMELO Paulina Stanicka 
  z siedzibą w Warszawie,
  ul. Adama Branickiego 23/74, 02-972 Warszawa,
  kontakt: biuro@4myself.pl;

 4. Klient / Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie w ramach Sklepu;

 5. Konto - zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym 4Myself.pl dotyczących danego Klienta, z wykorzystaniem którego Klient może korzystać ze Sklepu. Założenie Konta przez Klienta jest opcjonalne;

 6. Produkt - produkt z zakresu odzież lub dodatki (w zależności od aktualnej oferty 4Myself.pl) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży dla produktów dostępnych w Sklepie w zakładce „Sklep” oraz Umowy Najmu dla produktów dostępnych w Sklepie w zakładce „Wypożyczalnia”;

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio Umowy Sprzedaży lub Umowy Najmu, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Produktu;

 8. Usługa Wypożyczenia - odpłatna usługa najmu Produktu;

 9. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży / Umowy Najmu oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Klienta i 4Myself.pl W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez 4Myself.pl na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

 11. Umowa Najmu - umowa najmu rzeczy ruchomej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca wypożyczenia przez 4Myself.pl na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki oraz za określoną kaucją;

 12. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


    Zasady korzystania z 4Myself.pl

 1. 4Myself.pl umożliwia zawieranie Umów Sprzedaży oraz Umów Najmu Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w Regulaminie.

 2. Informacje o Produktach w 4Myself.pl stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży albo Umowy Najmu w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

 3. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  b) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  c) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla 4Myself.pl;
  d) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
  e) podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

 4. Naruszenie zobowiązań wskazanych powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.    Zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług.

 1. POMELO Paulina Stanicka świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
  a) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży / Umów Najmu;
  b) możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  c) bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  d) możliwość dodawania własnych opinii;
  e) możliwość dodawania zdjęć;
  f) tworzenie listy życzeń;
  g) przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii złożonych Zamówień;
  h) otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat 4Myself.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektroniczne (Newsletter).

 2. W ramach Sklepu, POMELO Paulina Stanicka zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usera (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji (zawierania Umowy o Świadczenie Usług).

 6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

 7. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z 4Myself.pl;

 8. 4Myself.pl może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem z co najmniej 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4Myself.pl umotywowane obiektywnymi względami. 4Myself.pl swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta.

 9. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług. Nie wpływa to jednak na zawarte Umowy Sprzedaży oraz Umowy Najmu.


    Newsletter

 1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Usługodawcę newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Enter”. Umowa o świadczenie usługi dostarczania newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez 4Myself.pl na podany przez Klienta adres e-mail.

 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres biuro@4myself.pl podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest newsletter.

 3. Przy zapisaniu się do Newslettera Klient otrzymuje rabat w wysokości 5%. Obowiązuje on w sklepie internetowym do odwołania. Rabat jest naliczany od aktualnej ceny. Promocje nie łączą się ze sobą.


    Reklamacje usług

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez 4Myself.pl w każdym czasie.

 2. Klient może zgłosić 4Myself.pl reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 4Myself.pl w terminie 14 dni od otrzymania przez 4Myself.pl zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.    Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. 4Myself.pl umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

 2. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

 3. Zamówienie na Produkty może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto.

 4. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

 5. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

 6. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;

 7. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

 8. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Produktów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;

 9. Klient składa 4Myself.pl Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

 10. i po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez 4Myself.pl (wpłynięcia Zamówienia do systemu 4Myself.pl) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a 4Myself.pl;

 11. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez 4Myself.pl). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji 4Myself.pl poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

 13. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od 4Myself.pl potwierdzenia przyjęcia oferty, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 1 lit. h) powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z 4Myself.pl, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.


    Zawarcie i wykonanie Umowy Najmu

 1. 4Myself.pl umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Najmu):

 2. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

 3. Zamówienie na Produkty może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

 4. Klient wybiera okres trwania najmu (wypożyczenia) z dostępnych: 4, 8 lub 16 dni, jeżeli ostatni dzień Najmu wypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy wówczas termin zwrotu zostaje automatycznie przesunięty na pierwszy dzień roboczy liczony od 4, 8 lub 16 dnia najmu;

 5. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka wraz z wybranym okresem Najmu po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

 6. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Najmu (składających się z kosztu najmu, kosztu transportu oraz kaucji zwrotnej);

 7. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Najmu lub podaje inne dane;

 8. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Najmu;

 9. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Produktów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń, zmiany liczby dni najmu itp.;

 10. Klient składa 4Myself.pl Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

 11. i po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez 4Myself.pl (wpłynięcia Zamówienia do systemu 4Myself.pl) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a 4Myself.pl;

 12. Umowę Najmu uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy najmu z Klientem składane przez 4Myself.pl). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji 4Myself.pl poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Najmu zawierana jest w języku polskim.

 13. Zawarcie Umowy Najmu odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Najmu następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.

 15. Bieg terminu 4, 8 lub 16 dni rozpoczyna się wraz z dostarczeniem przesyłki do Klienta albo odebrania Produktu osobiście przez Klienta.

 16. Klient zobowiązany jest odesłać Produkt w ostatnim dniu trwania Umowy Najmu. Decydująca dla zachowania terminu z Umowy Najmu jest data nadania przesyłki przez Klienta. W tym celu Klient otrzymuje wraz z przesyłką od 4Myself.pl kopertę z wniesioną opłatą i wypełnionym listem przewozowym.

 17. W przypadku korzystania z własnych zasobów, Klient powinien dostarczyć Produkt w opakowaniach wykonanych pod kątem jak najlepszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

 18. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Produktu, Klient zostanie obciążony przez 4Myself.pl opłatą w wysokości 25% wartości wypożyczenia danego Produktu w opcji 4-dniowej – za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu. Uregulowanie kosztu nastąpi poprzez potrącenie z kaucji w pierwszej kolejności w drugiej kolejności zostanie wysłany stosowny e-mail z wezwaniem do zapłaty stosownej kwoty przez Klienta.

 19. W przypadku zwrotu Produktu, który będzie uszkodzony lub niekompletny, 4Myself.pl dokona wyceny kosztu naprawy uszkodzenia / uzupełnienia kompletu, a Klient zobowiązany jest taki koszt ponieść. Uregulowanie kosztu nastąpi poprzez potrącenie z kaucji w pierwszej kolejności w drugiej kolejności zostanie wysłany stosowny e-mail z wezwaniem do zapłaty stosownej kwoty przez Klienta.

 20. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za drobne uszkodzenia oraz dające się usunąć zabrudzenia Produktów wynikające z ich normalnego użytku (zgodnie z przeznaczeniem).

 21. W skrajnych przypadkach gdy zwracany po okresie Umowy Najmu Produkt jest zniszczony w stopniu niepozwalającym na jej dalsze użytkowanie, 4Myself.pl potrąca pełną kwotę równowartości ceny detalicznej Produktu. Uregulowanie tej kwoty nastąpi poprzez potrącenie z kaucji w pierwszej kolejności w drugiej kolejności zostanie wysłany stosowny e-mail z wezwaniem do zapłaty stosownej kwoty przez Klienta.    Dostawa i odbiór Produktów

 1. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez 4Myself.pl oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez 4Myself.pl, liczony jest od momentu potwierdzenia przez 4Myself.pl przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez 4Myself.pl przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu.

 3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo w formularzu Zamówienia 4Myself Produktu.

 4. Zamówione w 4Myself.pl Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. 4Myself.pl umożliwia również osobisty odbiór Produktu w punkcie stacjonarnym.    Ceny, kaucja, metody płatności

 1. Ceny w 4Myself.pl określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne podatki.

 2. 4Myself.pl udostępnia poniższe formy płatności:
  a) przelew elektroniczny;
  b) płatność kartą;

 3.  Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) niezwłocznie w przypadku braku stwierdzenia - podczas zwrotu Produktu - podstaw do jej zatrzymania w całości lub w części, przy czym zwrot kaucji następuje w takiej samej formie, w jakiej została zapłacona przez Klienta. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez 4Myself.pl z przysługujących mu w stosunku do Klienta roszczeń.

 4. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez 4Myself.pl do daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a 4Myself.pl w terminie 7 dni od tej daty zwróci Klientowi pozostałą część kaucji.    Reklamacje Produktów

 1. Na 4Myself.pl ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od 4Myself.pl z tytułu rękojmi. W sytuacji w której Produkt objęty byłby gwarancją, wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność 4Myself.pl z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 3. 4Myself.pl jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)

 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że 4Myself.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

  b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. 4Myself.pl jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 5.  Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – Konsument), może zamiast zaproponowanego przez 4Myself.pl usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 4Myself.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt własny dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: POMELO Paulina Stanicka ul. Adama Branickiego 23/74, 02- 972 Warszawa;

 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 4Myself.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 8. 4Myself.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.    Zwroty – odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach 4Myself.pl przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając 4Myself.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: biuro@4myself.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: POMELO Paulina Stanicka ul. Adama Branickiego 23/74, 02-972 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. 4Myself.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.

 6. 4Myself.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. 4Myself.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. e-paragon, faktura).

 9. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 4Myself.pl, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić 4Myself.pl zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez 4Myself.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 11. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres: POMELO Paulina Stanicka ul. Adama Branickiego 23/74, 02-972 Warszawa.

 12. w przypadku odesłania Produktów na powyższy adres Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. 4Myself.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.


    Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.    Dane osobowe

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Klientowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach 4Myself.pl

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest POMELO Paulina Stanicka. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników 4Myself.pl zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).


    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

 1. w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem Umów Sprzedaży, Umów Najmu, Umowy o Świadczenie Usług – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 2. jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą Produktów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 3. w celu marketingowym, w tym kierowania do Użytkownika zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii Produktów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika transakcji w 4Myself.pl – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora oraz osoby trzeciej);

 4. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb 4Myself.pl – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 5. w celu wywiązania się przez 4Myself.pl z obowiązków prawnych np. w zakresie dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 6. w celu potwierdzenia wykonania przez 4Myself.pl obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko 4Myself.pl, zapobiegania lub wykrywania oszustw – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora oraz osoby trzeciej).

 7. Zawierając w ramach 4Myself.pl Umowę Sprzedaży albo Umowę Najmu Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania ww. umów. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji Zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez 4Myself.pl ww. umów. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

 8. 4Myself.pl będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z 4Myself.pl przy wykonaniu Umowy Sprzedaży albo Umowy Najmu, w tym odbioru płatność, jak również dostarczenia towarów. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy tacy jak podmioty świadczące usługi IT czy podmioty świadczące usługi analizy i badań.

 9. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży albo Umowy Najmu oraz Umowy o Świadczeniu Usług, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków 4Myself.pl oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko 4Myself.pl;

 10. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez 4Myself.pl: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez 4Myself.pl.
    Opinie / zdjęcia

Użytkownik poprzez umieszczenie w Sklepie opinii oraz zdjęć:

 1. udziela 4Myself.pl niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z opinii / zdjęć, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, danych dowolna techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych opinii / zdjęć, w celach promocyjnych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwa książkowe;

 2. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do 4Myself.pl, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych w Sklepie opinii / zdjęć (w tym: treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich), złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni 4Myself.pl od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce 4Myself.pl lub przystąpić do sprawy po jej stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym 4Myself.pl na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez 4Myself.pl wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.    Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2019 r.
 2. 4Myself.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż lub najem Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez 4Myself.pl wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży lub Umowie Najmu zawieranej w ramach Sklepu;

  b) obiektywna konieczność dostosowania działalności 4Myself.pl do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających − decyzji właściwego w zakresie działalności 4Myself.pl organu administracji publicznej; lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności 4Myself.pl, wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży lub Umowie Najmu zawieranej w ramach Sklepu;

  c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4Myself.pl spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności koniecznością aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

 3. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez 4Myself.pl usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności (innych niż dotychczasowe funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych nieodpłatnie Klientowi).

 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i 4Myself.pl Umów Sprzedaży oraz Umów Najmu.   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, 4Myself udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

 5. 4Myself.pl poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na zasadach określonych powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni).    Postanowienia końcowe


 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży oraz Umowy Najmu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy 4Myself.pl a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 4Myself.pl

 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy 4Myself.pl, a konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 3. 4Myself.pl zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://4myself.pl/content/3-regulamin, skąd Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

A. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane poczt lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

B. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:

POMELO Paulina Stanicka ul. Adama Branickiego 23/74, 02-972 Warszawa.


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

*Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z 4Myself.pl


1. Minimalne wymagania sprzętowe:

 1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
 2. Pamięć operacyjna: 512MB
 3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
 4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
 5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
 6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s


2. Minimalne wymagania oprogramowania:

 1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
 2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
 3. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
 4. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
Product added to compare.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.